Οι μαθητές


Πίνακας μαθητών για το σχολικό έτος 2015-16 κατά τάξη και φύλο.


Τάξεις
Αγόρια
Κορίτσια
Σύνολο
Α’
20
15
35
Β’
20
21
41
Γ’
23
21
44
Δ’
22
19
41
Ε’
23
18
41
ΣΤ’
17
14
41
Σύνολο
125
116
243